Poděkování, náměty, stížnosti

Vážení pacienti a návštěvníci Sdružení zdravotnických zařízení II .

Vaše názory a zkušenosti jsou pro nás cenným zdrojem informací, díky nimž můžeme posuzovat a zlepšovat kvalitu poskytované péče. Pokud nám chcete sdělit podnět, pochvalu nebo stížnost, můžete tak učinit následujícími způsoby.

Jakou formou sdělit pochvalu, námět?

 • prostřednictvím Dotazníků spokojenosti pacientů u ambulancí, které vložíte do označených schránek nebo stažením dotazníku spokojenosti z našich stránek a zasláním poštou,
 • elektronickou poštou na adresu info@polza.cz,
 • telefonicky na číslo 541 552 363
 • faxem na číslo 541 552 466, v době od 8.00 hod. - 15.00 hod.,
 • písemně na adresu Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o., Zahradníkova 2, 611 41 Brno

Jakou formou podat stížnost?

Stížnost na poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat 
podle zákona 372/2011Sb.

 • pacient,
 • zákonný zástupce pacienta,
 • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo
 • osoba zmocněná pacientem.

Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje. Tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů.

 • stížnosti podaná písemně nebo cestou datové schránky bude řešena standardně
 • stížnost podaná elektronicky nebo ústně bude řešena standardně
 • prostřednictvím dotazníků u ambulancí bude řešena jako informace
 • stížnost anonymní  bude řešena jako informace

Stížnost by měla obsahovat:

 • podstatné skutkové okolnosti, které vedou ke stížnosti, včetně uvedení jmen a názvů pracovišť, kterých se stížnost týká,
 • jméno a příjmení stěžovatele, bydliště nebo doručovací adresa stěžovatele, případně jiný kontakt na stěžovatele (telefon, fax, elektronická adresa),
 • vlastnoruční podpis stěžovatele u písemné stížnosti.

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, tj. odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena o dalších 30 dnů, o čemž bude stěžovatel včas písemně informován. O vyřízení stížnosti bude stěžovateli podána písemná zpráva, která obsahuje způsob prošetření stížnosti, zjištěné skutečnosti a závěry, případně přijatá opatření k nápravě.

Jestliže stěžovatel opakuje stížnost, která již byla řádně prošetřena a vyřízena, a aniž by uváděla nové skutečnosti, lze tuto stížnost i bez informování stěžovatele odložit.

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, tj. odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti.

Po vyřízení jsou originály stížnosti a písemností s nimi související evidovány a zakládány na ředitelství polikliniky.

Stížnosti na privátní poskytovatele zdravotní péče nenáleží do působnosti Sdružení zdravotnických zařízení II.

Tento postup byl vypracován v návaznosti na § 93 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Iva Hoffmannová, 1.9.2014