Poděkování, náměty, stížnosti

Vážení pacienti a návštěvníci Sdružení zdravotnických zařízení II .

Vaše názory a zkušenosti jsou pro nás cenným zdrojem informací, díky nimž můžeme posuzovat a zlepšovat kvalitu poskytované péče. Pokud nám chcete sdělit podnět, pochvalu nebo stížnost, můžete tak učinit následujícími způsoby.

Jakou formou sdělit pochvalu, námět?

 • prostřednictvím Dotazníků spokojenosti pacientů u ambulancí, které vložíte do označených schránek nebo stažením dotazníku spokojenosti z našich stránek a zasláním poštou,
 • elektronickou poštou na adresu info@polza.cz,
 • telefonicky na číslo 541 552 363
 • písemně na adresu Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o., Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno

Jakou formou podat stížnost?

Stížnost na poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat 
podle zákona 372/2011Sb.

 • pacient,
 • zákonný zástupce pacienta,
 • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo
 • osoba zmocněná pacientem.

Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje. Tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů.

 • stížnosti podaná písemně nebo cestou datové schránky bude řešena standardně
 • stížnost podaná elektronicky nebo ústně bude řešena standardně
 • prostřednictvím dotazníků u ambulancí bude řešena jako informace
 • stížnost anonymní  bude řešena jako informace

Stížnost by měla obsahovat:

 • podstatné skutkové okolnosti, které vedou ke stížnosti, včetně uvedení jmen a názvů pracovišť, kterých se stížnost týká,
 • jméno a příjmení stěžovatele, bydliště nebo doručovací adresa stěžovatele, případně jiný kontakt na stěžovatele (telefon, fax, elektronická adresa),
 • vlastnoruční podpis stěžovatele u písemné stížnosti.

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, tj. odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena o dalších 30 dnů, o čemž bude stěžovatel včas písemně informován. O vyřízení stížnosti bude stěžovateli podána písemná zpráva, která obsahuje způsob prošetření stížnosti, zjištěné skutečnosti a závěry, případně přijatá opatření k nápravě.

Jestliže stěžovatel opakuje stížnost, která již byla řádně prošetřena a vyřízena, a aniž by uváděla nové skutečnosti, lze tuto stížnost i bez informování stěžovatele odložit.

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, tj. odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti.

Po vyřízení jsou originály stížnosti a písemností s nimi související evidovány a zakládány na ředitelství polikliniky.

Stížnosti na privátní poskytovatele zdravotní péče nenáleží do působnosti Sdružení zdravotnických zařízení II.

Tento postup byl vypracován v návaznosti na § 93 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Iva Hoffmannová, 1.9.2014