Z domácího řádu jesliček Fr. Skaunicové

Přijímání dětí do jesliček:

 • Dítě přijímá do jesliček vedoucí pracovnice podle volné kapacity. Před přijetím dítěte provede s rodiči vstupní pohovor, při kterém jsou rodiče seznámeni s provozem jesliček a Domácím řádem jesliček.
 • Rodiče vyplní "Přihlášku do jesliček" a jejím podpisem akceptují výši poplatku za pobyt v jesličkách a způsob úhrady. Současně předají vedoucí pracovnici telefonický kontakt na oba rodiče (zákonné zástupce), event. člena rodiny, který má být kontaktován v případě změny zdravotního stavu dítěte během pobytu v jesličkách (viz dále).
 • Vedoucí pracovnice jesliček založí "Evidenční list" dítěte, ve kterém je současně potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o zdravotním stavu dítěte a záznam o očkování dítěte.

Příchod a odchod dítěte:

 • Dítě přivádí a odvádí z jesliček zákonný zástupce dítěte, nebo jím písemně pověřená osoba (formulář - Př.č.1)
 • Dítě navštěvující jesličky musí být zdravé, bez známek akutního infektu. Zákonný zástupce, nebo jím pověřená osoba je povinna hlásit každou změnu zdravotního stavu, nebo změnu v chování dítěte při jeho předávání vychovatelce. Na základě těchto informací rozhodne vychovatelka o přijetí dítěte k pobytu.
 • Při změně či zhoršení zdravotního stavu dítěte během pobytu v jesličkách, vychovatelka oddělení bezodkladně informuje vedoucí pracovnici jesliček nebo její zástupkyni. Vedoucí pracovnice kontaktuje telefonicky rodiče nebo zákonného zástupce dítěte. Rodiče musí dítě vyzvednout v co nejkratší době a zajistit vyšetření u dětského lékaře. Toto vyšetření nemůže zajistit personál jesliček, ale je nezbytné, aby k lékaři dítě doprovodili rodiče (zákonný zástupce), protože pouze tomu je ze zákona oprávněn ošetřující lékař sdělovat informace o zdravotním stavu, o léčbě a potřebném dalším ošetření a pouze zákonný zástupce může dát souhlas s event. potřebným zákrokem. V případě akutního, život ohrožujícího stavu, zajistí bezodkladnou péči personál jesliček.

Hygiena provozu jesliček:

 • Z bezpečnostních a hygienických důvodů nesmí mít děti u sebe šperky, jídlo, bonbony a žvýkačky.
 • Kočárky zůstávají v kočárkárně, která je uzamčena. Cenné věci a tašky není možné v kočárkárně ponechávat a zařízení za tyto věci nepřebírá odpovědnost.
 • Provoz jesliček upravuje "Provozní řád jesliček", zpracovaný na základě Zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a který je schválený Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje a dále prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. Schválený "Provozní řád" je k nahlédnutí u vedoucí pracovnice jesliček.
 • Děti se přezouvají do vlastních přezůvek, které je nutné označit.
 • Návštěvy v jesličkách rodičům a ev. prarodičům jsou umožněny při pravidelných společných akcích s doprovodným programem, plán těchto akcí je uveřejněn v šatnách dětí a na webových stránkách organizace

Spolupráce jesliček s rodiči

V zájmu dobré péče o děti a jejich výchovy je nevyhnutelná dobrá spolupráce s rodiči dětí. Adaptace dětí – postupné přivykání na jeslové prostředí je řešeno individuálně podle osobnostních předpokladů každého dítěte. 
Aktuální informace pro rodiče jsou vyvěšeny na nástěnce v šatně dětí.

Stravování

 • Dětem se podává snídaně, oběd, dopolední a odpolední svačina. Strava je připravovaná v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na věk dítěte a je sestavován asistentkou ochrany veřejného zdraví pro hygienu dětí, se zaměřením na stravování.

Týdenní jídelní lístek je vyvěšen pro informaci rodičům v šatně dětí a na webových stránkách organizace (www.cdozs.cz).
Stravovací jednotka byla stanovena od 1.1.2008 v průměrné výši 30 Kč/den.

Úhrada poplatků

Dle rozhodnutí Rady města Brna č. R6/058 ze dne 21.3.2012 jsou stanoveny poplatky za jeslovou péči ve výši:

Rodina nebo osamělý rodič s celkovým příjmem rovným nebo nižším než 1,5 násobek životního minima

1 000 Kč

Rodina nebo osamělý rodič s celkovým příjmem vyšším než je 1,5 násobek životního minima

2 000 Kč

Rodina nebo osamělý rodič s celkovým příjmem rovným nebo vyšším než 2,4 násobek životního minima

3 500 Kč

Rodina nebo osamělý rodič s celkovým příjmem rovným nebo vyšším než je trojnásobek životního minima

6 000 Kč

Paušální poplatek při nepřítomnosti dítěte v jesličkách
50 Kč/den

Za den pobytu se hradí alikvotní část výše uvedeného poplatku, bez ohledu na délku trvání pobytu dítěte v jesličkách v jednotlivých dnech.

Úhrada poplatků u dětí s každodenním pobytem:

Úhrada bude provedena rodiči převodem z účtu nebo poštovní poukázkou, kterou vystaví a předá vedoucí pracovnice jesliček vždy poslední den v měsíci. Splatnost je nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.

U dětí s pobytem maximálně 46 hodin v měsíci:

Rozhodnutím Rady města Brna č. R6/058 ze dne 21.3.2012 u dětí, jejichž rodič pobírá plný rodičovský příspěvek a které navštěvují jesličky max. 46 hodin v měsíci, se výše poplatku vypočítává z částky 6 000 Kč za měsíc dle skutečné délky pobytu dítěte. Úhrada bude provedena převodem z účtu, poštovní poukázkou nebo v hotovosti vedoucí pracovnici jesliček.
 

Nepřítomnost dítěte v jesličkách

Nepřítomnost dítěte je nutné hlásit 24 hodin předem, v pondělí do 8,00 hod ráno, v případě akutního onemocnění do 8,00 hod téhož dne. Rozhodnutím Rady města Brna č. R6/058 ze dne 21.3.2012 činí paušální poplatek za každý den nepřítomnosti dítěte v jesličkách 50 Kč.

Potvrzení o příjmu rodičů

 • zaměstnanci: potvrzení o výši průměrného příjmu předkládají rodiče 2x ročně ( k 1.2. a 1.9. ) a při každé změně přijmu. Při nástupu do jesliček předloží rodiče potvrzení o výši průměrného příjmu za uplynulé 3 měsíce, eventuelně předloží potvrzení o předpokládaném příjmu
 • u OSVČ: potvrzení z Finančního úřadu předkládají rodiče 1x ročně za uplynulý rok a to k datu 30.4. nebo 31.7. a při každé změně
 • výše sociálních dávek: potvrzení z kontaktního místa příslušného Úřadu práce (odbor státní sociální podpory) předkládají rodiče 1x ročně, při nástupu a dále při každé změně

Potvrzení předají rodiče vedoucí pracovnici jesliček. Výpočet výše úhrady ošetřovného se provede po předložení tohoto dokladu na následující období, nikoliv zpětně.