O rehabilitačním centru

DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM MEDVÍDEK je zařízením pro zdravotně znevýhodněné děti a děti s kombinovanými vadami, jejichž zdravotní stav vyžaduje opakované, každodenní poskytovaní zdravotní péče. Jde především o péči rehabilitační, ale součástí komplexní zdravotní péče je i péče logopedická, psychologická, ergoterapeutická, ošetřovatelská a pedagogicko - výchovná.
Zařízení je určeno pro děti s hybnou poruchou, s kombinovanými vadami různého stupně, děti s dětskou mozkovou obrnou, psychomotorickou retardací, vrozenými vývojovými vadami, poúrazovými stavy, s lehkou mozkovou dysfunkcí, apod.
Dětské rehabilitační centrum slouží jako denní stacionář a zároveň poskytuje i péči ambulantní.

Dětské rehabilitační centrum "MEDVÍDEK" bylo otevřeno v roce 2008 po kompletní rekonstrukci, která byla hrazena z rozpočtu zřizovatele, statutárního města Brna. Součástí Dětského rehabilitačního centra je nově vybudované Centrum zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny (dále jen Centrum pomoci),
které zahájilo provoz od ledna roku 2012.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Sídlo: Kyjevská 5, Brno, Starý Lískovec, tel. 547 425 170
Kapacita: 55 dětí
Věk dětí: od 1 roku do 7 let, v odůvodněných případech až do 10let
Poplatky rodiče platí pouze stravu a paušál, zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami, provoz je dotován zřizovatelem.
Provozní doba: 6:00 hod. - 16:00 hod.
Ambulantní péče: je poskytovaná od novorozeneckého věku, na základě doporučení lékaře - pediatra nebo specialisty;
provozní doba:  7:00 - 15:30

SPECIFIKACE A ROZSAH KOMPLEXNÍ, ZDRAVOTNÍ, INDIVIDUALIZOVANÉ PÉČE PRO DĚTI ZE STACIONÁŘE I AMBULANTNÍ KLIENTY

 • LÉKAŘSKÁ PÉČE
  Zajišťuje dětská a rehabilitační lékařka, která při nástupu dítěte do Centra stanoví léčebně-rehabilitační plán s ohledem na druh postižení a schopnosti dítěte a dále průběžně sleduje zdravotní stav a vývoj dítěte. Koordinuje práci ostatních odborných pracovníků.
 • REHABILITAČNÍ PÉČE
  Je poskytovaná dětem dle individuálního rehabilitačního plánu. Fyzioterapeuti pracují v moderně zařízených pracovnách a tělocvičně, s odpovídajícím vybavením zdravotními pomůckami a zdravotnickými přístroji.
Péči zajišťují erudovaní fyzioterapeuti, kteří využívají prvky různých rehabilitačních postupů:
 • reflexní terapie podle prof. V. Vojty
 • využití prvků Bobath konceptu
 • terapie bazální programy
 • ​využití systému dynamické neuromuskulární stabilizace
 • cvičení v závěsném systému Redcord
 • senzomotorickou stimulaci, cvičení s balančními pomůckami a s míčem
 • bazální stimulace
 • kondiční cvičení
 • koordinační cvičení s rehabilitačními pomůckami
 • cvičení ve stimulačním míčkovém bazénku
 • jóga pro děti
 • motomedy
 • nácvik vertikalizace, lokomoce a chůze
 • měkké mobilizační techniky, masáže
 • synergická reflexní terapie 
 • míčková facilitace
 • reflexní terapie nohy dle Marquardt
 • tejpování (hrazeno rodiči dítěte)
 • vodoléčebné procedury - hydromasážní koupele a zábaly (pouze pro děti ze stacionáře)
 
Součástí péče je i pravidelná instruktáž rodinných příslušníků.
 
 
Dále nabízíme konzultace psychomotorického vývoje dětí s našimi fyzioterapeuty, bez nutnosti doporučení pediatra, specialisty. Tato služba je hrazena dle platného Ceníku placených služeb rodiči dítěte.
 
 • LOGOPEDICKÁ PÉČE
  Péči poskytuje klinický logoped s cílem zlepšit narušené komunikační dovednosti dětí.
 • PSYCHOLOGICKÁ PÉČE
 • Pro děti – během pobytu v DRC sleduje psycholog v pravidelných intervalech psychomotorický vývoj dítěte, spolupracuje s ostatními odborníky zařízení a poskytuje poradenství pro rodiče.
 • Pro dospělé – formou individuální psychoterapie psycholog pro dospělé nabízí pomoc rodičům dětí.
 • ERGOTERAPEUTICKÁ PÉČE
  Zajišťuje ji kvalifikovaný ergoterapeut, který má certifikáty v metodikách:
  bazální stimulace, trenér paměti, kinestetická mobilizace a jiné.
  Ergoterapie navazuje na fyzioterapii. Náplní práce ergoterapeuta s dětmi je dosáhnout maximální možné soběstačnosti v běžných denních činnostech, zlepšení jemné motoriky a úchopových funkcí, grafomotoriky a zlepšení úrovně kognitivních funkcí. Ergoterapie umožňuje multisenzorický rozvoj.
   
 • OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
  Zajišťují na jednotlivých odděleních zařízení všeobecné a dětské sestry se specializovanou způsobilostí, pracující bez odborného dohledu.

Péče poskytovaná dětem není zaměřena pouze na zlepšení zdravotního stavu, ale je komplexní,
zaměřená  na celkový rozvoj dítěte a zahrnuje i péči výchovně - vzdělávací a péči sociální.

 • PEDAGOGICKO - VÝCHOVNÁ PÉČE
  Je poskytovaná v Mateřské škole speciální a Základní škole speciální, které jsou detašovaným pracovištěm MŠ a ZŠ speciální, Ibsenova 1, Brno.
  Výchovnou péči zajišťují zkušené pedagožky se vzděláním ve speciální pedagogice. Součástí speciálního vzdělávání jsou podpůrné terapie, nabízíme muzikoterapii, canisterapii, stimulaci ve snoezelenu, míčkování a Baby masáže, prvky orofaciální stimulace a metodu Výměnného obrázkového komunikačního systému (VOKS).
  K žákům je uplatňován individuální přístup.
 

DRC má od roku 2008 akreditaci MZ k uskutečňování praktické části vzdělávacího programu "Ošetřovatelská péče v pediatrii" pro Střední zdravotnickou školu.

 

 

 

Více informací