Poskytování informací dle zákona 106/99

INFORMACE PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

Název organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace.

Důvod a způsob zřízení: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno je příspěvková organizace zřízená městem Brnem, jako nestátní zdravotnické zařízení poskytuje specializovanou a stacionární zdravotní péči. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

NÁZEV:     Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace (dále v textu SZZ II)
SÍDLO:      Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno

Seznamy hlavních dokumentů

 • Zřizovací listina
 • Zápis v obchodním rejstříku
 • Registrace na KÚ JMK

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.  

Ústní žádost se podává na sekretariátu ředitelky tel. č. 541 552 363  od 7.30 hod. do 15.00 hodin v pracovní dny. Žadatel může být vyzván, aby žádost podal písemně.
Písemná žádost dopisem na shora uvedenou adresu.
Elektronicky podaná žádost:  e-mail : info@polza.cz 
ID datové schránky:  yjtseac

Příjem žádosti: Žádost je podána dnem, kdy ji shora uvedená organizace obdržela.

Z žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:

 • označení SZZ II Brno, p. o. jako subjektu, kterému je určena,
 • že se jedná o žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • jméno a příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby,
 • název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby.

Pokud je zjištěn nedostatek údajů o žadateli podle shora uvedeného odstavce k vyřízení žádosti, vyzve SZZ II Brno, p. o. žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího doručení, SZZ II Brno, p. o. žádost odloží.

Nejdůležitější používané právní předpisy: níže uvedené právní předpisy jsou používány v platném znění. 

 

 • Zákon č. 48/1997 Sb. 

o veřejném zdravotním pojištění v platném znění 

 • Zákon č. 95/2004 Sb.,
o podmínkách získávání a uznávaní odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v platném znění
 • Zákon č. 96/2004 Sb.,

o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání v platném znění 

 • Zákon č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů v platném znění
 • Zákon č. 258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví v platném znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu informací v platném znění 
 • Zákon č. 123/2000 Sb.
o zdravotnických prostředcích a o změně některých sou-visejících zákonů v platném znění
 • Zákon č. 137/2006 Sb.
o zadávání veřejných zakázek v platném znění
 • Zákon č. 320/2001 Sb.
o zdravotnických prostředcích
 • Zákon č. 320/2001 Sb.

o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění

 • Zákon č. 378/2007 Sb.
o léčivech v platném znění
 • Zákon č. 372/2011 Sb.
o zdravotních službách v platném znění
 • Zákon č. 563/1991 Sb.
 o účetnictví v platném znění 
 • Vyhl. MZ č. 247/1993 Sb.
o výběrovém řízení na vedoucího funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí 

HRAZENÍ NÁKLADŮ ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ: (ceny jsou uvedeny vč. DPH)

Pořízení kopií jednostranné A4   2,00 Kč
  oboustranné A4   3,00 Kč
  jednostranné A3  3,00 Kč
  oboustranné A3 4,00 Kč
Tisk stránky z tiskárny A4 jednostranně  4,00 Kč
  oboustranně 6,00 Kč
Skenování jedna stránka A4 4,00 Kč
Zaslání faxem jedné stránka A4 3,00 Kč
Poštovné a balné    
Poštovné za odeslání dokumentů dle platných tarifů České pošty
ebo ostatních kurýrních společností
Balné s obálkou A4    24,00 Kč
Balné se zesílenou obálkou A4   27,00 Kč
Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací za
každou započatou hodinu 
360,00 Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVY 

o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění 

za rok 2020 -   Výroční zpráva 2020

za rok 2019 -   Výroční zpráva 2019

za rok 2018 -   Výroční zpráva 2018

​​za rok 2017 -   Výroční zpráva 2017

​za rok 2016 -   Výroční zpráva 2016

za rok 2015 -   Výroční zpráva 2015
 
za rok 2014 -  Výroční zpráva 2014